Certificiranje senenega mesa in mleka

Certificiranje senenega mesa in mleka

 

Ker se tako pridelovalci kot tudi potrošniki vedno bolj zavedajo pomena kakovosti hrane in skrbi za okolje, se posledično tudi pridelava krme oziroma hrane in predelava živil vračata k tradicionalnim načinom reje oziroma načinom reje živali naših prednikov. Med takšne načine reje spadajo paša živali, krmljenje nefermentirane krme ter krme, ki ne vsebuje gensko spremenjenih organizmov. Takšen način reje je v današnjem obdobju opredeljen kot »seneno meso« ali »seneno mleko oziroma mleko senene prireje«.

 

Glavne zahteve

Tako v postopku prireje mleka in mesa senene prireje je ena od glavnih zahtev, da na kmetijskem gospodarstvu ni prisotnosti in krmljenja fermentirane krme katere koli vrste (bale v foliji, silaža …). Za vsa kmetijska gospodarstva, ki se vključijo v postopek certificiranja, velja tudi prepoved krmljenja gensko spremenjene krme in krmil ter omejitev količine krmljenja močne krme. Prav tako mora biti delež suhe snovi iz voluminozne krme v obroku na letni ravni večji od 75 % za mleko senene prireje in 70 % za seneno meso.

Kot seneno meso se po predlogu vložene Specifikacije ZTP lahko certificira žive živali ter sveže, ohlajeno, zamrznjeno in predelano meso travojedih živali (govedo, drobnica, kopitarji).

Pri reji živali, zakolu in predelavi senenega mesa so v specifikaciji opredeljene zahteve in prepovedi:

– 120 dni paše za vse živali za prirejo senenega mesa (izjema so molznice).

– Delež suhe snovi iz voluminozne krme mora biti na letni ravni najmanj 70 %.

– Po pravilih »senenega mesa« morajo biti rejene vse živali iste živalske vrste in kategorije.

– Prepoved izdelovanja, skladiščenja in krmljenja kakršnih koli bal v foliji, silaže ter fermentirane krme velja za celotno kmetijsko gospodarstvo, tudi v primerih, ko niso vse živalske vrste ali kategorije živali na KMG rejene po pravilih za »seneno meso«.

– Za trženje senenih živih živali ali mesa je potrebno upoštevati preusmeritveno obdobje najmanj zadnjih šest mesecev pred zakolom ali dve tretjini življenjske dobe. 3/4

– Osnovna surovina za predelavo mora biti certificirana v skladu s specifikacijo za seneno meso, uporabljati se smejo samo dodatki, ki v skladu z veljavno zakonodajo niso opredeljeni kot »gensko spremenjeni«.

– Meso živali, opredeljenih v specifikaciji, mora biti v proizvodih 100 % senene reje in mora predstavljati skupno vsaj 60 % senenega mesa v izdelku. Uporaba necertificiranega mesa, ki ga je možno certificirati, ni dovoljena.

– K proizvodom se lahko dodaja meso divjadi, če uplenjena divjad izvira iz območij, kjer ni dovoljena setev GS rastlin.

 

Logotipi, s katerimi se lahko označuje mleko in mlečni izdelki, proizvedeni iz mleka senene prireje:

Obvezna označba EU                    Prostovoljna nacionalna označba

       

 

Prostovoljna označba v lasti IKC UM

 

Več o certificiranju senenega mesa in mleka, si lahko preberete TUKAJ.