Menu

Seno

Naše živali

Seneno meso

Seneno mleko

Naše zgodbe

Partnerji

Kozolci

Storitve

Senena roba

Seno

Naše živali

Seneno meso

Seneno mleko

Naše zgodbe

Partnerji

Kozolci

Storitve

Senena roba

O zavodu

Ime zavoda je Zavod seneno meso in mleko.

USTANOVITELJI:

 • Mlekarna Celeia, d.o.o.
 • Janez Benedičič, Kmetija Pr’ Demšarji
 • Anton Kukenberger, Ekološka kmetija Kukenberger
 • Matej Zadravec, Ekološka kmetija Zadravec
 • Žiga Kršinar, Ekološka kmetija Kršinar
 • Peter Apat, Turistična kmetija Apat
 • Gregor Ovsenik, Kmetija Odems
 • Boštjan Kosec, Ekološka kmetija Kosec
 • Mirko Bizant, Kmetija Malenšek

POSLANSTVO:

Namen zavoda je vzpostaviti in optimirati celovito verigo od travnika do krožnika.

VIZIJA:

Za uspešnost celotnega sistem oskrbe z lokalnimi živili je potrebo zagotoviti jasna pravila sheme kakovosti in certificiranja ter dolgoročno vodenje in promocijo, ki jo bo prevzel zavod.
Zavod si bo prizadeval za povečanje ugleda in izboljšanja pogojev kmetovanja na OMD območjih s izgradnjo močne blagovne znamke za kvalitetno prirejeno seneno meso in mleko.

CILJI:

Cilji projekta in naloge zavoda so:

 • zagotovitev obstoja in razvoja živinorejskih kmetij na HGO območjih,
 • povečati pridelavo senenega mleka in mesa za potrebe dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, kot tudi industrijske predelave,
 • seneno meso in mleko narediti prepoznavno živilo, kot izdelek višje kakovosti.

NALOGE:

Zavod svoj namen dosega s pomočjo izvajanja različnih dejavnosti, kot so izobraževanje, svetovanje, raziskovanje, promoviranje, osveščanje in posredovanje s izdelki, storitvami, izkušnjami in znanjem vseh deležnikov v verigi vrednosti.

OSEBNA IZKAZNICA

Polno ime: Zavod seneno meso in mleko
Skrajšano ime: Zavod seneno
Sedež: Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: 041 449 222, Žiga Kršinar, v. d. direktorja
E- naslov: zavod@seneno.si
Spletno mesto: www.seneno.si
Davčna številka: 70375178
Zavezanci za DDV: Ne
Matična številka: 8701709000
Transakcijski račun: IBAN SI56 6100 0002 4174 590,Delavska hranilnica

ČLANSTVO:

 • Prostovoljno
 • Članarina za prostovoljno članstvo

ORGANI ZAVODA:

 • svet zavoda,
 • direktor
 • strokovni svet

Svet zavoda, ki je organ upravljanja zavoda, sestavlja 9 članov. Člani sveta zavoda ter predsednik in njegov namestnik so imenovani za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Mandatna doba začne teči z dnem konstitutivne seje sveta zavoda.

Predsednik: Anton Kukenberger

 

Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:

 • v soglasju z ustanovitelji sprejema statut in druge splošne akte zavoda,
 • v soglasju z ustanovitelji sprejema letni program dela ter spremlja njegovo izvajanje,
 • na predlog direktorja zavoda določi finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda,
 • obravnava poročila o delu zavoda,
 • imenuje člane strokovnega sveta zavoda,
 • daje ustanoviteljem in direktorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
 • v soglasju z ustanovitelji imenuje in razrešuje direktorja zavoda,
 • v soglasju z ustanovitelji odloča o delitvi presežka prihodkov nad odhodki zavoda ali pokrivanju odhodkov nad prihodki zavoda,
 • v soglasju z ustanovitelji odloča o spremembah in dopolnitvah dejavnosti zavoda,
 • v soglasju z ustanovitelji odloča o povezovanju z drugimi pravnimi osebami,
 • opravlja druge z zakonom, aktom o ustanovitvi ali statutom zavoda določene naloge.

Direktor je poslovodni organ zavoda, ki vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod, je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda in opravlja druge naloge, določene z zakonom, statutom in splošnimi akti zavoda.

v.d. direktorja: Žiga Kršinar

 

Strokovni svet šteje 5 članov. Obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda, določa strokovne podlage za programe dela in razvoj zavoda, daje svetu in direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti ter opravlja druge naloge, določene z zakonom, s statutom, z aktom o ustanovitvi ali z drugimi splošnimi akti zavoda.

ČLANI:

 • dr. Jože Verbič
 • dr. Janez Benedičič
 • Boštjan Kosec
 • Matej Zadravec
 • Gregor Ovsenik

Za normalno delovanje strani so potrebni piškotki. Pritisnite "V redu", da sprejmete piškotke. Več o piškotkih

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close