Senena prireja – podpora v okviru strateškega načrta 2023-2027

SN SKP 2023-2027 v okviru intervencije KOPOP-naravni viri spodbuja tudi izvajanje operacije Senena prireja, ki je nova operacija in se bo z letom 2023 izvajala prvič. Vključuje zahteve, ki se nanašajo na seneno prirejo mesa in zahteve, ki so skupne za obe vrste prireje.

Skupne zahteve za izvajanje senene prireje so:

 • Trava se pospravi v obliki mrve, prilasta oz. se izvaja paša.
 • Na kmetijskem gospodarstvu ne sme biti nobene silaže oz. kakršne koli fermentirane krme.
 • Povijanje trave s folijo (baliranje v silažne bale9 ni dovoljeno, kar velja tako za krmo, namenjeno prehranjevanju živali na kmetijskem gospodarstvu, kot tudi krmo, namenjeno prodaji.
 • Močenje krme pri krmljenju ni dovoljeno (tekoči dodatki za spodbujanje zauživanja).
 • Uporaba sirotke za dokrmljevanje živali ni dovoljena.
 • V operacijo se lahko vključijo travniki, njive s kmetijskimi rastlinami za pridelavo voluminozne krme, ki se jih lahko pospravi kot mrvo in travniški sadovnjake.
 • Upravičenec se mora vsako let pri pooblaščeni organizaciji za kontrolo in certificiranje senene prireje prijaviti oz. obnoviti prijavo v kontrolo najpozneje so 31. 12 v tekočem letu za naslednje leto, razen za leto 2023, ko se lahko prijavi oz. obnovi prijavo v kontrolo najpozneje do začetka subvencijske kampanje za leto 2023.
 • Najpozneje v drugem letu trajanja obveznosti je treba pridobiti certifikat.
 • V petletnem obdobju je lahko kmetijsko gospodarstvo v operacijo samo eno leto vključeno brez certifikata.
 • Izvaja se samo na območju celotne RS.
 • Povprečna letna obtežba z živino mora biti od 0,3 do 1,8 GVŽ travojedih živali na ha, na kmetijskem gospodarstvu pa morata biti najmanj 2 GVŽ travojedih živali.

Upravičenec, ki se vključuje v pridelavo senenega mleka, mora upoštevati še, da:

 • Mora delež suhe snovi iz voluminozne krme na letni ravni presegati 75%.
 • Se preračun deleža suhe snovi iz voluminozne krme preračuna na letni ravni za kmetijsko gospodarstvo.
 • Je preusmeritveno obdobje za trženje senenega mleka 14 dni po nakupu krav molznic iz necertificirane reje.

 

Če pa se upravičenec vključi v pridelavo senenega mesa, mora zagotoviti tudi naslednje:

 • Za prirejo senenega mesa je obvezna paša vseh živali v čredi, ki mora na letni ravni v času vegetacijske dobe trajati minimalno 120 dni. Če paša ni mogoča za vse živali, se zahteva po obveznosti paši lahko opusti za molzne in pitovne živali, kjer razmere dokazljivo ne dopuščajo paše zaradi neprimerne lege kmetijskega gospodarstva ali morebitne višje sile (npr. vremenske neprilike ipd.). Če pasa ni mogoča, mora reja živali potekati brez privezovanja, kmetijsko gospodarstvo pa ne sme imeti več kot 5 GVŽ travojedih živali.
 • Delež suhe snovi z voluminozne krme mora na letni ravni presegati 70 %.
 • Preračun deleža suhe snovi iz voluminozne krme se preračuna na letni ravni za kmetijsko gospodarstvo.
 • Preusmeritveno obdobje za trženje živih živali ali mesa je dve tretjini življenja živali do starosti živali 9 mesecev ali 6 mesecev pri starejših živalih.

 

Če se bodo v sklopu vrednotenja SN SKP 2023-2027 tekom izvajanja operacije Senena prireja ugotovili negativni vplivi zgornje meje obtežbe, bo treba to mejo ustrezno spremeniti.

Poleg navedenih zahtev za izvajanje senene prireje, mora upravičenec, ki se odloči za vstop v to operacijo:

 • Imeti najmanj 1 hektar kmetijskih površin na kmetijskem gospodarstvu.
 • Opraviti program usposabljanja v zvezi s kmetijsko okolijskimi in kmetijsko podnebnimi vsebinami ter ekosistemskimi storitvami in dodano vrednostjo nadstadartnih sonaravnih kmetijskih praks ki jih podpira intervencija KOPOP.
 • Naravni viri in ki prispevajo k ohranjanju naravnih virov v obsegu najmanj 15 ur v petih letih pri čemer mora v prvih treh letih opraviti najmanj 9 ur usposabljanja.
 • Upoštevati prepoved uporabe blata iz komunalnih čistilnih naprav ter digestata in komposta iz predpisa, ki ureja predelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata, razen digestata in komposta izdelanega na kmetijskem gospodarstvu ali v primeru povezanih podjetij.
 • Voditi evidence o delovnih opravilih, ki se izvajajo pri operaciji Senena prireja.

Operacija Senena prireja se lahko kombinira z določenimi intervencijami SN 2023-2027.

Podpora je letna in krije dodatne stroške in izpad dohodka zaradi prevzete obveznosti in znaša 148,37 eur/ha.

Povzeto po ( Cikasti zvonček)