Menu

Seno

Naše živali

Seneno meso

Seneno mleko

Naše zgodbe

Partnerji

Kozolci

Storitve

Senena roba

Seno

Naše živali

Seneno meso

Seneno mleko

Naše zgodbe

Partnerji

Kozolci

Storitve

Senena roba

O projektu

EIP projekt: Seneno meso in mleko

Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) Seneno meso in mleko se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrepa 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.

Vodilni partner: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

 

Vodja projekta: Klara Otoničar klara.otonicar@kgzs.si

Projektni partnerji: Kontaktna oseba Elektronski naslov
Kmetijski inštitut Slovenije Jože Verbič tajnistvo@kis.si
P-ino d.o.o. Janez Benedičič info@p-ino.si
Mlekarna Celeia d.o.o. Alenka Ivanšek info@mlekarna-celeia.si
Anton Kukenberger Anton Kukenberger toni.kukenberger@gmail.com
Matej Zadravec Matej Zadravec matejzadravec7@gmail.com
Žiga Kršinar Žiga Kršinar vevercek@gmail.com
Peter Apat Peter Apat zaseka@gmail.com
Gregor Ovsenik Gregor Ovsenik kmetija.odems@gmail.com
IKC – Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM Andreja Kolar info@ikc-um.si

 

Povzetek vsebine projekta

Seneno mleko in meso pomenita alternativno možnost za ohranitev prireje mleka in mesa na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje.

Vzpostaviti želimo celotno proizvodno verigo in z sodobnimi prodajnimi pristopi zagotoviti dostojno ceno kmetijskih pridelkov in izdelkov.

Iščemo koristi za kmetije, ki ne škodujejo ostalim deležnikom ali prostoru.

Projektne aktivnosti so razdeljene na 3 stebre:

 1. strategija
  • ustanovitev gospodarskega subjekta (npr. d.o.o. ali GIZ,…),
  • ustanovitev neprofitne organizacije (npr. združenje),
  • vzpostavitev enotnega sistema certificiranja (shema kakovosti) in jasnih pravil,
  • priprava izhodišč za SKP po letu 2020 in argumentacija za vključitev senene pridelave/tehnologije,
  • izdelava baze ponudnikov senenega mesa in mleka,
  • izdelava modela oskrbe javnih zavodov, gostiln in družin,
  • analiza možnih načinov financiranja po končanem projektu (npr: Horizon 2020,…);
 2. marketing
  • vzpostavitev kolektivne blagovne znamke in pravil glede CGP in uporabe blagovne znamke,
  • izvedba promocij (degustacij, PR člankov, udeležba na Podeželje v mestu, Sejem Agra, Sejem narava zdravje, delavnica za otroke),
  • postavitev spletne strani in profilov (Facebook, Youtube, Instagram),
  • priprava gradiv za komuniciranje z različnimi ciljnimi skupinami,
  • izvedba tržne raziskave,
  • organizacija mednarodne konference,
  • objave na nacionalni ali lokalni televiziji,
  • objave na radijskih postajah,
  • pošiljanje elektronske pošte,
  • objave na online medijih,
  • dnevi odprtih vrat na kmetijah;
 3. podpora
  • razviti 2 modela kolektivne predelave – sirarne (lastnik je 1 kmet, lastnik je skupina),
  • razvoj 3 novih izdelkov (2x iz mleka, 1x iz mesa),
  • optimizacija pridelave na travinju (popis travinja, analiza zemlje, določitev pridelka, energetska vrednost sveže trave, izdelava gnojilnih nasvetov, tehnično navodila za oskrbo travinja),
  • spravilo, sušenje in skladiščenje sena (analiza krme pred sušenjem in po sušenju, določitev standardov kakovosti sena, tehnično navodilo za spravilo, sušenje in skladiščenje sena),
  • specifike krmljenja s senom (analiza krmljenja s trakom, krmilno prikolico in ročno, priporočila za krmljenje),
  • idejna zasnova sodobne sušilnice kot nezahtevnega objekta,
  • svetovalno podjetje izvede predavanja za kmete,
  • svetovalno podjetje izvede predavanja za svetovalce,
  • raziskovalna inštitucija izvede poglobljeno predavanje o preizkusu,
  • kmetije izvedejo demonstracijo,
  • priprava priročnika za kmete in strokovno osebje,
  • svetovalno podjetje izvede usposabljanje za kmete.

Splošni cilji projekta so:

 • zagotovitev obstoja in razvoja živinorejskih kmetij na HGO območjih,
 • povečati pridelavo senenega mleka za potrebe dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, kot tudi industrijske predelave,
 • seneno meso in mleko narediti prepoznavno živilo, kot izdelek višje kakovosti.

Pričakovani rezultati:

 • vzpostavitev gospodarske družbe (partnerstva med kmeti, predelovalci in ostalimi deležniki), ki bo prevzela organiziranje in promocijo sektorja seneno meso in mleko,
 • enotna shema kakovosti in certificiranja za celotno Slovenijo,
 • vzpostavljena generična-kolektivna blagovna znamka, ki jo lahko vsi uporabljajo ob plačilu prispevka za promocijo in upoštevanju skupnih pravil,
 • vzpostavljena baza ponudnikov in ponudbe senenega mesa in mleka,
 • pri potrošniku dvigniti zavedanje o prednostih in boljšem okusu senenega mesa in mleka,
 • konstantna promocija (PR članki, socialna omrežja), ki jo po končanju projekta nadaljuje gospodarski subjekt,
 • podpora kmetovalcem pri pridelavi in predelavi senenega mesa in mleka (pisno gradivo, delavnice, predavanja, demonstracije,…),
 • demonstracijske kmetije za seneno meso in mleko, kamor si lahko drugi kmetje pridejo pogledat prirejo in predelavo senenega mesa in mleka.

Vaše pobude in vprašanja pošljite na seneno@kgzs.si

Začetek projekta: Konec projekta:
19.12.2018 18.12.2021

Povezava na spletno stran PRP:

www.program-podezelja.si

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

Za normalno delovanje strani so potrebni piškotki. Pritisnite "V redu", da sprejmete piškotke. Več o piškotkih

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close