Gradnja nezahtevnih objektov

V okviru Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto je potekala spletna delavnica na temo: Nezahtevni objekti za rejo živali.

Po podatkih SURS-a iz leta 2016, je v Sloveniji več kot 24.000 KMG (več kot 75 % vseh KMG), ki redijo manj kot 10 GVŽ goveda. Na vseh teh kmetijah gradnja nezahtevnih objektov za rejo živali in pripadajočih pomožnih kmetijskih objektov popolnoma zadostuje za opravljanje kmetijske dejavnosti. Gradnja hleva, ki se ga zgradi kot nezahteven objekt, je bistveno cenejša, saj za takšen objekt potrebujemo le gradbeno dovoljenje za nezahteven objekt. Vloga za gradbeno dovoljenje za nezahteven objekt je dokaj enostavna, saj  ni potrebno izdelati projekta, ni drugih soglasij. Izpolniti je potrebno le obrazec vloge na dveh straneh, ki ga dobite na upravnih enotah. Priloži se tloris in prerez objekta z odmiki od parcelnih mej in skicira objekt na mapno kopijo parcele, ki se jo pridobi na lokalni izpostavi Geodetske uprave RS. Gradbeno dovoljenje za nezahteven objekt se pridobi v zelo kratkem času, zanj pa je potrebno plačati le upravno takso ob oddaji vloge na pristojni Upravni enoti.

Na kmetijskem zemljišču je dovoljeno zgraditi hlev, gnojišče ali jamo za gnojevko le v primeru, če to izrecno dovoljuje občinski prostorski načrt, kar se tiče pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov, pa je le te običajno dovoljeno graditi na kmetijskih zemljiščih. Tudi pri sami gradnji lahko veliko privarčujemo, saj jo lahko izvajamo v lastni režiji, pogoj je le, da imamo podpisano pogodbo z gradbenim nadzornikom.

Kar se tiče samega načrtovanja objektov za rejo  živali je osnova vedno žival. Telesne mere in obnašanje živali določajo funkcionalne mere v hlevu, kakor tudi razporeditev posameznih funkcionalnih področji, ki so: zauživanje hrane, ležanje, gibanje, odstranjevanje gnoja in molža.

Namen delavnice je bil kmete seznaniti o možnosti gradnje nezahtevnih objektih na njihovih kmetijah, predstaviti neke osnovne dimenzijske zahteve najpogostejših sistemov reje, ki se jih lahko uredi v hlevih, ki po dimenzijah spadajo po nezahtevni objekt in prikazati nekaj idejnih oz. tipskih zasnov takšnih hlevov.

 

Več informacij o vsebini delavnice je pripravil  Stane Glač, terenski svetovalec na KGZS Zavod NM in si lahko preberete na spodnjih povezavah: